Home

Bokslut långfristiga skulder

Bokföra långfristiga skulder och långfristig skuld

Bokföra långfristiga skulder och långfristig skuld (bokföring med exempel) Långfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt efter mer än ett år från redovisningstillfället. En långfristig skuld har en löptid som överstiger 1 år. En långfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med. Övriga långfristiga skulder. Förteckning över långfristiga skulder inkluderat specifikation av eventuell kortfristig del. Övriga långfristiga skulder specifikation. Leverantörsskulder. Förteckning över innestående leverantörsskulder per bokslutsdag samt avstämning mellan huvudbok och leverantörsreskontr Långfristiga skulder. Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Det kan exempelvis vara långfristiga lån och en checkräkningskredit. Långfristiga skulder: Bilaga 2330-2350; Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Leverantörsskuld: Bilaga 2440A-2440

Checklista för bokslut - Visma Spc

 1. De långfristiga skulderna förfaller efter mer än ett år, som t ex banklån och kontokredit. Eget kapital. Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets alla tillgångar och externa skulder. Eget kapital hittas tillsammans med skulder på balansräkningens kreditsida
 2. Långfristiga skulder. Inom redovisning är långfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Skulder som förfaller inom 1 år är kortfristiga skulder. Exempel på långfristiga skulder är: • långfristiga lån. • checkräkningskredit. • långfristiga lån till närstående företag
 3. Långfristiga skulder Under långfristiga skulder redovisas sådana skulder som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. En checkräkningskredit som förfaller inom 12 månader från balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen
 4. När ni tog upp lånet bokförde ni beloppet på ett skuldkonto i balansräkningen t ex 2350 Långfristiga skulder. När ni amortera av lånet (betalar tillbaks) debiterar ni samma skuldkonto så saldot blir noll
 5. En kortfristig skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven. En återbetalning av en kortfristig skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen
 6. Bokslut typ F2: Beräknat som summa redovisade rörelsekostnader exklusive Jämförelsestörande poster och Personalkostnader Anger redovisningsposten Långfristiga skulder kreditinstitut, alltså en del av ovanstående summa. Summa eget kapital och skulder Redovisad summa eget kapital och skulder
 7. Skulder, eget kapital och avsättningar; Eget kapital: 305 1 161 Minoritetsintressen: 0 0 Avsättningar (tkr) 0 0 Långfristiga skulder: 0 262 Kortfristiga skulder: 56 792 48 361 Skulder och eget kapital: 57 096 49 78

Långfristiga skulder Långfristiga skulder är sådana som inte ska betalas under det kommande verksamhetsåret. Exempel på långfristiga skulder är banklån och obligationslån. Har företaget en checkräkningskredit och den förväntas förnyas kan den räknas som en långfristig skuld. Kortfristiga skulder Hit räknas bland annat skulder till leverantörer som ännu inte är betalda Upplysningen behöver inte lämnas per skuldpost utan kan istället lämnas på total nivå för samtliga långfristiga skulder i en samlad not. Filmer Se alla filmer om Visma Bokslut Långfristiga skulder 2020-08 Obligationslån 0 Skulder till kreditinstitut, långa 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder Aktiebolag med minst 3 registrerade bokslut; Senast inlämnat bokslut får inte vara äldre än 24 månader; Aktivt företag med positivt justerat eget kapital för alla år; Viss omsättning för senaste tre åren; Riskklassat av UC; Entydig bokslutshistorik för att möjliggöra framtidsprognose

Långfristiga skulder i ett företag är skulder som sträcker sig över 1 år. Motsatsen är kortfristiga skulder som förfaller inom 1 år. Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag Långfristiga skulder till intresseföretag: 2372: Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag: 2373: Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 2390: Övriga långfristiga skulder: 2391: Avbetalningskontrakt, långfristig del: 2392: Villkorliga långfristiga skulder: 2393: Lån från närstående personer, långfristig del: 2394: Långfristiga leverantörskrediter: 239 räntebärande skulder. • Långfristiga skulder - definieras som skulder vars förfallodag är efter mer än ett år och utgörs exempelvis av: o Banklån (räntebärande) o Avsättningar (icke räntebärande) • Kortfristiga skulder - är skulder som förfaller inom ett år och är oftast icke räntebärande Långfristiga skulder Här ligger de eventuella lån du har i bolaget. Kortfristiga skulder: Här redovisas bland annat skatteskulder och leverantörsskulder. Ligger det leverantörsskulder som ingående balans betyder det att dessa är fakturor som du ej har betalat ifrån föregående år

I en Standard ingår bl.a. uppgifter om: Namn, adress och telefonnummer, fullständig information rörande anmärkningar, ansökningar samt aktuellt skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten. Tidigare skuldsaldo presenteras med en informationstext och upp till 24 månaders historik i en bilaga Capego bokslut - Innehållsförteckning bilagor till Långfristiga skulder Meny; Support Manual Menu. Kom igång. Arbetsgång. Sammanfattning; Steg 1 Importera/lägg upp företag; Steg 2 Klientkortet; Steg 3 Starta bokslutet, läs in saldon; Steg 4 Bokslutsvyn; Steg 5. Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel 3 212 Använda medel Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier 2 240 Nyinvesteringar i aktier och andelar Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga Sociala bokslut

I delmomentet visar Benny hur du delar upp kort- och långfristiga skulder. Utbildare: Benny Wedberg Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter Skulder till kreditinstitut, långa: 8 590: 0: 0: 0: 0: Skulder till koncern- och intresseföretag, långa: 0: 0: 0: 0: 0: Övriga långfristiga skulder: 0: 0: 0: 0: 0: Summa kortfristiga skulder: 440: 3 022: 1 971: 3 393: 26 388: Skulder till kreditinstitut, korta: 0: 0: 0: 0: 3 000: Leverantörsskulder: 30: 0: 170: 56: 241: Skulder till koncern- och intresseföretag, korta: 0: 0: 0: 0: 20 881: Övriga kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut specifikation - Bokslut ‎2013-02-17 20:02. Funderar lite på hur det är tänkt att ovanstående bilaga är tänkt att användas. Du anger det kontonummer där den långfristiga delen av lånet är bokförd, till exempel 2350

Bokslutsbilagor - BL Bokslu

2841 Kortfristig del av långfristiga skulder . Konto 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder är ett skuldkonto. Kontot 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen 2361 Långfristiga skulder till moderföretag . Konto 2361 Långfristiga skulder till moderföretag är ett skuldkonto. Kontot 2361 Långfristiga skulder till moderföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen Visar kostnaden för allt främmande kapital (både räntebärande och räntefria skulder) i genomsnitt. Både långfristiga och kortfristiga skulder samt avsättningar ingår. Förkortas Rs. sdf. Beräkna genomsnittlig skuldränta. Så här räknar man ut den genomsnittliga skuldräntan: Genomsnittlig skuldränta: Finansiella kostnader. Långfristiga skulder förändring över året Ingående låneskuld. 28 524. 35 885. 30 852. 37 486. Årets amortering-4 297-2 902-9 212-4 276. Nyupptagna lån. 9 439. 3 775. 11 429. 4 613. Återläggning av föregående års omklassificering. 3 152. 2 902. 8 067. 4 276. Kortfristig del av långfristig skuld-2 902-6 094-4 276-6 345.

Balansräkning - en snabbgenomgån

Ordförklaring för långfristiga skulde

på mitt förenklade bokslut( som skall föras över till NE) så är ju eget kapital tillgångar minus skulder. det beloppet stämmer inte med mina egna insättningar. det beror ju på att jag inte tagit upp inventarier utan bokfört dem som direkt kostnad Bokslut 2016.12.31 Verksamhetskostnader Konto Kostn.st 103 Räntekostnader 33780 4011 El/värme 55147 4013 Vatten/avlopp 5014 4014 Renhållning 5502 Skulder Långfristiga skulder Skuld till andelsägarna 46750 Inteckningsskuld fastighet 1270059 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 659 Bokslut 2016 12 31 Stockholms-Gillet 8002001-2087 Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 000 6 000 - 6 Andra långfristiga fordringar Summa eget kapital och skulder 2 695 099 2 645 519 49 581 Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter Inga. Långfristiga skulder 2390 Projekt GC-vägar -21 813,00 -21 813,00 2391 Projekt Vättern Juristkonsultation -2 221,00 -60 986,00 2392 Projekt Våtmark 2019 0,00 -23 047,00 Summa långfristiga skulder-24 034,00 -105 846,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskuder -14 124,00 -3 208,00 Summa kortfristiga skulder-14 124,00 -3 208,0

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

OCH SKULDER Eget kapital 68699 Årets resultat 5571 Avsättningar Lönefodringar inkl. soc. avg. 38574 Leverantörsfodringar 22500 Sociala avgifter 6020 Uppluppen löneskatt 7200 Skulder Långfristiga skulder Skuld till andelsägarna 46900 Inteckningsskuld fastighet 836490 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 67019 SUMMA EGET KAPITAL, AV. Skulder Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulde Johan Fo gren Emma Mushi nny Ck Simon Toots Min revisionsbqrättelse har angivits 2021- Pia Granström Röbäcks IF 894000-7159 20-12-31 8 100 1 487 411 685 780 2 610 565 -2 148 825 -283 385 -2 432 210 -2 900 073 -13 18 Långfristig skuld är en eller flera poster på kredit sidan i ett företags balansräkning.Som grund ligger en skuld där låntagare och långivare har kommit överens om en återbetalningsperiod som sträcker sig över en längre tidsperiod. Långfristig skuld är oftast ett banklån men kan även vara obligation lån som låntagaren har givit ut

Långfristiga skulder i balansräkningen - Visma Spcs Foru

 1. Soliditet är eget kapital delat med balansomslutning (tekniskt sett är det justerat eget kapital, men det är samma belopp i det här fallet).Eget kapital är 70 000 kr och balansomslutning är 75 000 kr, vilket ger en felaktig soliditet på 93,3%.Balansomslutningen är egentligen för låg p.g.a. den negativa skulden
 2. Långfristiga skulder och avsättningar 2 807 3 320 2 317 Kortfristiga skulder 26 888 37 410 32 178 Nyckeltal Utfall Budget Utfall 2008 2008 2007 Räntabilitet totalt kapital, % 14,4% 3,4% 12,3% Soliditet, % 55,1% 42,9% 47,2% Räntetäckningsgrad, ggr 6,2 1,4 5,6 Medelantal anställda, st 2 568 2 723 2 823 Bruttoinvesteringar, mnkr 8 193 8 016.
 3. Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0 Kortfristiga skulder (TKR) 201 900 185 329 171 610 Skulder och eget kapital (TKR) 79 056 81 527 99 803 2009 NYCKELTAL -092008 2007 Omsättning per anställd (TKR) 5 913 7 620 6 080 Personalkostnader per anställd (TKR) 566 757 624.
 4. Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 500kkr) 159 510 14 590 Övriga låneskulder 13 1 728 594 1 737 590 Medlemmars insatser 8 750 9 500 Summa långfristiga skulder 1 896 854 1 761 680 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 148 726 125 211 Övriga kortfristiga skulder 14 34 404 97 776 Upplupna kostnader 15 269 136 259 31
 5. istrationskostnader Finansiella anläggningstillgångar Rörelseresulta
 6. istration 2018.1.103 2018-02-23 20:10 ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO Långfristiga skulder 2350 Skuld till tränare -3 675,00 3 675,00 0,00 Summa långfristiga skulder -3 675,00 3 675,00 0,00
 7. Förutom Långfristiga skulder-till-totalt-tillgångar har LTDTA andra betydelser. De listas till vänster nedan. Vänligen scrolla ner och klicka för att se var och en av dem. För alla betydelser av LTDTA, vänligen klicka på mer

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld

 1. Långfristiga skulder Skuld till Marks kommun - 201 809 Summa långfristiga skulder - 201 809 Kortfristiga skulder Skulder övriga koncernbolag 90 187 90 524 Skulder till Marks kommun 202 755 - Leverantörsskulder 106 31 Övriga kortfristiga skulder 1 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 41 4
 2. Långfristiga skulder Skuld till Marks kommun 201 809 200 884 Summa långfristiga skulder 201 809 200 884 Kortfristiga skulder Skulder övriga koncernbolag 90 524 90 620 Skulder till Marks kommun - 1 731 Leverantörsskulder 31 - Övriga kortfristiga skulder - 2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 40 4
 3. Anslutningsavgifter, investeringsbidrag samt gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Återstående antal år (vägt snitt) är 50 år

Belopp i mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Anläggningstillgångar 7,8 5,5 6,8 4,4 Omsättningstillgångar 10,2 5,0 5,0 6,1 Summa tillgångar 18,0 10,5 11,8 10,5 Eget Kapital 5,0 5,0 5,0 5,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder inkl avsättningar 0,0 -1,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 13,0 5,6 6,8 5, Bolaget innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder. Bolaget betalar en årlig borgensavgift på 0,4% av befintliga långfristiga skulder till Höörs Kommun. De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna Ladda ner denna del som pdf Hållbarhet Överblick; Wärtsiläs inställning till hållbarhet Intressentrelatione

TOMP Beverage Holding AB - Bokslut & Nyckelta

Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser.Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt ska bokföringen ske i datumordning. Enligt den svenska bokföringslagen måste varje affärshändelse kunna. Långfristiga skulder Förskott från kund 63946 55475 Summa långfristiga skulder 63946 55475 Kortfristiga skulder Balansräkning. Leverantörsskulder 4847 42928 Skulder till koncernbolag 116395 158319 Koncernkonto checkräkningskredit 1222153 961222 Skatteskulde Långfristiga skulder 2399 Övr långfristiga skulder -424 994,00 33 336,00 -391 658,00 S:a Långfristiga skulder -424 994,00 33 336,00 -391 658,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -10 177,00 -17 773,00 -27 950,00 S:a Kortfristiga skulder -10 177,00 -17 773,00 -27 950,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 550 359,74 15.

Bokslut - expowera.s

Vad betyder CMLTD? CMLTD står för Nuvarande mogna långfristiga skulder. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Nuvarande mogna långfristiga skulder, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Nuvarande mogna långfristiga skulder på engelska språket Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in.

Capego bokslut - 2330 Checkräkningskrediter | Wolters Kluwer

Noter till regelverket för K2 - Visma Spc

 1. OP-Pohjola-gruppens resultaträkning; OP-Pohjola-gruppens balansräkning; OP-Pohjola-gruppens kassaflödesanalys; Kalkyl över förändringar i OP-Pohjola-gruppens eget kapita
 2. Skulder Långfristiga externa skulder 21 10 472 30 674 41 146 Långfristiga regionlån 10 500 000 2 820 945 13 320 945 Kortfristiga skulder 22 5 959 907 1 274 226 7 234 133 Summa skulder 16 470 379 4 125 845 20 596 224 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 573 659 4 157 560 20 731 21
 3. Långfristiga skulder 2381 Förutbetalda medlemsavgifter -2 390,00 330,00 -2 060,00 2390 övriga interimskulder -1 975,00 1 975,00 0,00 S:a Långfristiga skulder -4 365,00 2 305,00 -2 060,00 Kortfristiga skulder 2990 Övr uppl kostn/förutbet int -75 527,00 20 146,00 -55 381,00 S:a Kortfristiga skulder -75 527,00 20 146,00 -55 381,0
 4. Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2360 Reservfond -35€000,00 -35€000,00 0,00 -35€000,00 S:a Övriga skulder till kreditinstitut -35€000,00 -35€000,00 0,00 -35€000,00 S:a Långfristiga skulder -35€000,00 -35€000,00 0,00 -35€000,00 S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER -665€103,33 -665€103,33 12€532,49 -652.
 5. SvenSka Spel ÅrSredoviSning 2010 69 MSek not 2010-12-31 2009-12-31 egeT kapiTal oCH SkUlder eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital 0

Skulder Lönsamhet Finansiell lönsamhet negativt Slutsats Anbudsgivaren får för 2011: (*) fylls i av kommissionen beroende på resultaten Under 0,10 Kvoter Anbudsgivaren får för 2010: BILAGA II.2.2: Uppgifter om anbudsgivarens finansiella kapacitet Lagerstockar och pågående arbeten Andelen långfristiga förfallna skuldbelop Föreningens skuld per kvadratmeter yta är ett mått på belåning, som är viktigt att känna till och bedöma när du ska köpa bostadsrätt. Hög belåning kan till exempel göra föreningen sårbar, men måste också sättas i relation till exempelvis byggnaders underhållsbehov, löptider på långfristiga lån, lokalytor osv SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Landstingsbidrag 6%-ig ersättning vid upphandling Merkostnad 6/5/18% vid upphandl av privat prod sjukvård Andra långfristiga skulder Beloppen har hämtats från koncernredovisningssystemet Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Ansamladförlust Balanserat resultat Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Fond för inre underhåll. Not 17 Övriga skulder 2016 2015. Långfristiga skulder Obligationslån. 751 — Personalfon

Nyckeltal, bokslut och omsättning Tjugo26 AB i Harestad

Digitimed Aktiebolag - Bokslut & Nyckelta

Ett bokslut kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vissa företagsformer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar) måste alltid göra en årsredovisning. För andra företagsformer kan man göra antingen årsbokslut (ibland förenklat årsbokslut) eller årsredovisning avseende sina långfristiga skulder, villkorad av en företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande. Överenskommelsen med borgenären innebär bland annat att bolaget förvärvar dotterbolaget We Internationals räntebärande skulder som utgjort drygt 80 procent av dotterbolagets skulder View Bokslut (3) - Skulder och eget kapital.pdf from AA 1Balansräkningen tillgångar - skulder = eget kapital Resultaträkningen R=Intäkter-Kostnader SKULDER -balansräkningens passivsida a) Ege Långfristiga skulder 2399 Övr långfristiga skulder -3 084,23 3 084,23 0,00 S:a Långfristiga skulder -3 084,23 3 084,23 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -61 355,72 26 759,92 -34 595,80 BERÄKNAT RESULTAT*** 122 208,68 0,00 122 208,6

Summa kortfristiga skulder -300,00 -300,00 300,00 0,00 x SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL-221 136,81 -221 136,81 -35 443,25 -256 580,06 x. Title: Balansrapport Bokslut 202012 Created Date Kortfristiga skulder 2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int 0,00 -7 625,00 -7 625,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 -7 625,00 -7 625,00 x SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -3 300,00 -14 242,75 -17 542,75 x. Title: Balansrapport Bokslut 201912 Created Date

Bokslut 2014 (kortfristiga skulder) Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LE View Bokslut redovisning.pdf from ECONOMICS FE1303 at Stockholm University. Redovisning 11/10. Bokslut Interimsfordringar och -skulder Redovisningens teoretiska utgångspunkter (Normer, Lagar oc

Vad innebär Långfristiga skulder? - Bolagslexikon

Företag:_____ Bokslut:_____ Upprättad av:_____ Bilaga nr:_____ ÖVRIGA SKULDER Namn/beskrivning Konto-n Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -11 742,00 11 742,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -11 742,00 11 742,00 0,00 x SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -124 466,14 -29 495,76 -153 961,90 x. Title: Balansrapport Bokslut 201912 Created Date Skulder och eget kapital Leverantörsskulder Not 7 56 482 Summa skulder kronor 56 482 Eget kapital, per sektion: Gemsamhetsanl. -244 899 Kabelnät 76 436 Gemensamhetsgarage 329 051 Summa eget kapital kronor 160 588 Summa Skulder och fonder/medlemskapital kronor 217 070. Title: Bokslut 2019 Budget 2020.xl Bokslut och avskrivning av en skuld : 2012-01-15 17:12 : Jag är kassör i en stiftelse där vi har en gammal kortfristig låneskuld som ingen känner till. Vi har inte fått någon påminnelse om den från borgenären (som är okänd) på 10 år. Därför tänker jag skriva av denna skuld i bokslutet

Eget kapital och skulder - Srf Redovisnin

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2060 Eget kapital -426€544,06 -426€544,06 -123€699,10 -550€243,16 2068 Resultat föregående år -123€699,10 -123€699,10 123€699,10 0,00 S:a Balanserat kapital -550€243,16 -550€243,16 0,00 -550€243,16 Årets resultat 2069 Årets resultat 0,00 0,00 -75€912,04 -75€912,0 Bokslut 2015 BALANSRÄKNING Tillgångar 2015-12-31 2015-01-01 Kassa 129,00 749,00 Bankkonto 14 018,51 14 430,61 S:a tillgångar 14 147,51 15 179,61 Eget kapital och skulder Eget kapital 2015-01-01 15 179,61 Årets resultat - 1 032,10 S:a eget kapital och skulder 2015-12-31 14 147,51. Bokslut 2016 Resultaträkning Budget 2016 Resultat 2016 Resultat 2015 Medlemsavgifter 2000 1 700,00 1600,00 Administrativa avgifter -1000 -1 080,00 -930,00 Summa skulder 829,50 879,50 Ingående kapital 18 907,50 19 338,50 Årets resultat -2 507,00 -431,00 Eget kapital 16 400,50 18 907,50. Title: Ekonomi 2016.xls

den osynliga handen: februari 2014

Bokslut 2017 BALANSRÄKNING Tillgångar 2017-12-31 2017-01-01 Kassa 123,25 393,00 Bankkonto 12 544,91 13 684,41 S:a tillgångar 12 668,16 14 077,51 Eget kapital och skulder Eget kapital 2017-01-01 14 077,51 Årets resultat - 1409,25 S:a eget kapital och skulder 2017-12-31 12 668,16. Noter 15. Skulder; Noter 16. Eget kapital; Noter 17. Säkerhet och ansvarsförbindelser; Noter 18. Lån till närståendekrets och transaktioner mellan närstående; Koncernresultatanalys; Nyckeltal; Placeringsfördelning; Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital; Formler för beräkning av nyckeltal; Risker och risk- och. Not 14. Skulder; Not 15. Ansvarsskuld för fondförsäkringar; Not 16. Säkerheter och ansvarsförbindelser; Not 17. Noter om koncernen; Bokslutets nyckeltal; Placeringsfördelning enligt verkligt värde; Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital; Formler för beräkning av nyckeltal; Risker och risk- och solvenshanterin Bokslut 201512 tom ver A 15167 - Prel IB ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder 2500 Övr kortfristiga skulder -41 682,04 29 998,15 -11 683,89 2550 Interimskonto, uppl kst o förutb int -500,00 500,00 0,0 2019: Mycket bra (57 823,5%) Visa beräkningsmodell. Källa: Creditsaf

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. V 1. Logga in med e-legitimation eller Mobilt BankID genom att välja BankID, Mobilt BankID, Nordea eller Telia. 2. Du kan antingen ange organisationsnummer för det bolag som du ska deklarera för eller välja bolag i listan

 • Mediterrane Dekoration selber machen.
 • Sociala avgifter 2021 datum.
 • BlueStacks 5 system requirements.
 • Profit per grid Pionex.
 • Tone vays youtube.
 • Inter Tech SL 500 Plus.
 • All inclusive resorts las vegas strip.
 • What is the total supply of 1 inch tokens.
 • Whiskey på B.
 • Moon creation.
 • Predikstolen Ålleberg.
 • STACK CoinMarketCap.
 • Aktivitetsförmåga.
 • Scotiabank Bahamas.
 • LedgerX.
 • Nebenbei Geld verdienen Schweiz.
 • Neteller casino deposit.
 • Bjärekraft Support.
 • Samsung Smart TV afstandsbediening.
 • Coinbase stock analysis.
 • Verhuurhypotheek aflossingsvrij.
 • Kommande försäljningar.
 • Crypto mining servers.
 • Fonder eller aktier Swedbank.
 • Kortfristiga fordringar engelska.
 • AIFMD Annex IV reporting template.
 • G skrivaren.
 • CombiGene BTU.
 • Recycling electric car batteries.
 • Norrbryggan.
 • Ekonomisk tillväxt alternativ.
 • Sustainalytics issuer portal.
 • HMAC SHA256.
 • Vintage Disney stock certificate.
 • Gammastraling medisch.
 • Compound Coin News today.
 • Binance cash out to bank account.
 • Sommarjobb ICA lön.
 • Hur blir man försäkringsförmedlare.
 • Podcast tips vrouwen.
 • Hockeyresultat SHL.